Steg 2: Ansök hos Polisen

Steg 1: Hitta en plats Steg 2: Ansök hos polisen Steg 3: Ansök om övriga tillstånd

Checklista

 • Var ute i god tid med din ansökan. Behandlingstid ca 2-4 veckor.
 • Betala in handläggningsavgiften till Polisen (pg 184774-8 eller bg 5363-7245)
  - Allmänna sammankomster (exempelvis konserter): 250 kr.
    Offentliga tillställningar: 700 kr.
    Användande av offentlig plats: 700 kr.
  - Spara eller skriv ut kvittot från inbetalningen (detta bifogas i ansökan).
  - Handläggningen påbörjas först när avgiften är betald.
 • Skaffa en ansökningsblankett. Beställ per telefon eller ladda ner:
  - Ansökan om tillstånd – Allmän
  - Ansökan om tillstånd - Musikevenemang 
 • Se till att fylla i alla detaljer korrekt (felaktiga uppgifter kan leda till att du får ansöka på nytt).
 • Skicka din ansökan till Polisen (via e-post, fax, eller post).
 • När du får polistillståndet, får du även en bilaga med stadens villkor och information om vilken eventuell hyresavgift som tas ut.

För vilken mark måste tillstånd sökas?

Ordningslagen säger att du behöver ett polistillstånd för att ordna en offentlig tillställning eller allmän sammankomst på offentlig plats.

Vad marken ska användas till styrs av detaljplanerna över staden. Den som vill använda offentlig plats till något annat än vad som sägs i detaljplanen, måste söka polistillstånd.

Offentlig plats är alla platser som allmänheten har tillträde till eller som används för allmän trafik. Exempel på offentlig platser:

Gator, vägar, torg, parker och andra platser som i detaljplan redovisas som offentlig plats och som har upplåtits för sitt ändamål; det vill säga en gata är till för att köra på och en trottoar är till för att gå på.

Läs mer på stockholm.se om vad som betraktas som offentlig plats.

Information om lokala regler hittar du i ”Kommunal författningssamling” på stockholm.se

Vad gör Polisen med din ansökan?

Det är hos Polisen du söker tillstånd om du vill arrangera ett evenemang på offentlig plats, exempelvis konserter, tävlingar eller marknader. Polisen bedömer ansökan med hänsyn till ordning, trafik och säkerhet och skickar remiss för yttrande till berörda.

Polismyndighetens tillståndsenhet prövar ansökningar om tillstånd för allmänna sammankomster, offentliga tillställningar och användande av offentlig plats.

Bra underlag, snabbare svar

En så fullständig ansökan som möjligt som lämnas in i god tid, betyder att evenemanget har en större chans att bli av. Evenemangets utformning och innehåll påverkar självklart bedömningen. Läs igenom denna sida noggrant och läs även här vad som är viktigt att tänka på när du fyller i din ansökan.

Välj plats med hänsyn

God planering av ditt evenemang ökar chansen att du får tillstånd. Tänk på följande och beskriv planerna noggrant i din ansökan:

Enligt Miljöbalken ska du som planerar ett evenemang ha kunskap om vilken miljö- och hälsopåverkan evenemanget kan medföra och med den utgångspunkten välja bästa tänkbara plats. Exempelvis bör evenemang där hög musik spelas inte planeras på platser där många människor bor och riskerar att bli störda.

Som evenemangsansvarig ska du också se till att evenemanget inte orsakar risker, varken ur säkerhets-, brandskydds-, miljö- eller hälsoskyddssynpunkt, det vill säga bedriva egenkontroll. Ett exempel på sådan kontroll är att utföra ljudnivåmätningar på publikplats för att säkra att ljudnivån inte är hörselskadlig.

Upplåtelsevillkor

När du får ditt tillstånd från polisen bör du vara uppmärksam på de särskilda villkor för genomförandet som bifogas. Förutom särskilda villkor från polisen kan även markägarna ha egna villkor som bifogas ditt tillstånd.

Ta hänsyn till följande redan i planeringen av ditt evenemang:

 • Framkomlighet
  Eftersom framkomligheten är betydelsefull vid tillståndsprövning, har evenemang som inte hindrar framkomligheten för allmänheten större förutsättningar att genomföras. Därutöver kräver räddningstjänsten minst tre meter fri bredd för brand- och räddningsvägar.
 • Städning
  Städning är ett viktigt inslag vid genomförande av evenemang. Evenemangsområdet och det närområde som påverkas av evenemanget ska hållas städat och vårdat av tillståndsinnehavaren, även när evenemanget sträcker sig över flera dagar. Vid avetablering ska ytan återställas till ursprungligt skick, i enlighet med vad som föreskrivs i för- och efterbesiktningsprotokoll.
 • Gång- och grönytor
  Motorfordon är generellt inte tillåtna på gångytor eller grönytor, vilket markägarna ofta är mycket restriktiva med även när det gäller evenemang. Om evenemang undantagsvis genomförs på känsliga gräsytor medföljer detaljerade anvisningar för genomförandet med polistillståndet. Transporter till och från sådana platser i samband med etablering och avetablering ska ske enligt anvisningarna. Det kräver dessutom dispens från gällande lokala trafikföreskrifter. Sådan dispens söks separat.
 • När du har fått ditt tillstånd
  Tänk på att den som angetts som ansvarig anordnare måste finnas på plats under evenemanget. Tillståndsbeviset med villkor och bilagor ska finnas på plats och vara väl kända för dem som arbetar på platsen.

Gå vidare till steg 3

Kontaktuppgifter till Polisen

Polisen
Tillståndsenheten 1TI
Besöksadress: Bergsgatan 48
106 75 Stockholm

Telefon: 010-56 382 49

Fax: 08-653 32 15

www.polisen.se